Diagnozy organizacyjne

AUDYT komunikacyjny

Celem diagnozy jest modyfikacja systemów przepływu informacji w firmie w kierunku maksymalnie efektywnych rozwiązań. Diagnoza przepływu komunikacji w firmie przeprowadzana jest pod kątem:

 • Celności
 • Punktualności
 • Kierunku
 • Deficytów
 • Rozwiązań systemowych
 • Komunikacji nieformalnej
 • Potrzeb w obszarze przepływu komunikacji w firmie
 • Zadowolenia pracowników z jakości przepływu informacji w firmie

 audyt organizacyjno - personalny

Cele audytu:

 • Udzielenie wsparcia kadrze kierowniczej w sformułowaniu strategii zarządzania
 • Kształtowanie polityki personalnej spójnej z ideą biznesu firmy i wartościami
 • Ukazanie ewentualnych zmian koniecznych w strukturze organizacyjnej, strategii, modelach zachowań, które firma powinna osiągnąć, aby elastycznie reagować na wyzwania rynkowe
 • Stworzenie spójnego systemu kompetencji ogólnofirmowych i stanowiskowych, które zapewnią optymalne wykorzystanie potencjału ludzi w organizacji, dopasowanie do stanowisk i ról oraz ukierunkowanie rozwoju zawodowego
 • Przygotowanie planu rozwoju kadry kierowniczej i pracowników
 • Opracowanie narzędzi niezbędnych do prac nad systemem wynagrodzeń (profile kompetencyjne stanowisk)

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW

Celem badania poziomu satysfakcji pracowników jest:

 • uzyskanie informacji od pracowników na temat ich poczucia samorealizacji i rozwoju swojej kariery zawodowej w firmie,
 • zbadanie poziomu identyfikacji z firmą,
 • zbadanie poziomu motywacji do pracy i rozwoju zawodowego,
 • uzyskanie informacji, jak pracownicy postrzegają kulturę organizacyjną,
 • ocena efektywności komunikacji wewnętrznej.

Na podstawie odpowiedzi na pytania (problemy) stawiane w ankiecie, zarząd może uzyskać wiele informacji zwrotnych na temat procesów przebiegających na niższych szczeblach organizacyjnych. Pozwoli to na podjęcie działań, które doprowadzą proces zarządzania do większej efektywności.